IZ.271.52.2017 Dostawa pomocy edukacyjnych

W dniu 02.11.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  610408 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa pomocy edukacyjnych

 

Znak sprawy: IZ.271.52.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

10-11-2017 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

22-11-2017 r.

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Dostawy kruszywa do awaryjnych napraw dróg gminnych

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostaw o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

„Dostawy kruszywa do awaryjnych napraw dróg gminnych”

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.43.2017.ZŁ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.11.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
Zakup i montaż pięciu lamp ulicznych wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ...

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenoww postępowaniu prowadzonym  pn.:

„Zakup i montaż pięciu lamp ulicznych wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego nn-0,4kV na placu zabaw przy Placówce Rehabilitacyjnej w Dzierżążnie”

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: IZ.7011.8.7.2017.JWZ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

10-11-2017 r.

Protokół z wyboru oferty

 
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy z montażem o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

„Pełnienie obowiązkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa grawitacyjnego i tłocznego kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych relacji Kiełpino-Dzierżążno wraz z przepompowniami ścieków i siecią wodociągową oraz budowa przepompowni ścieków w m. Grzybno”

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.42.2017.ZŁ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.10.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

2.11.2017 r

 
IZ.271.50.2017 Czyszczenie, pogłębienie rowów odpływowych, budowa lub wymiana przepustów ...

W dniu dzisiejszym, tj. 13.10.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  602082-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Czyszczenie, pogłębienie rowów odpływowych, budowa lub wymiana przepustów drogowych, montaż korytek betonowych w rejonach nr 1 i nr 2 Gminy Kartuzy

 

 Znak sprawy: IZ.271.50.2017

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.49.2017 Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP

W dniu dzisiejszym, tj. 29.09.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  595589-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brodnica Górna

 

 Znak sprawy: IZ.271.49.2017

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.44.2017 Budowa kolektora ścieków na odcinku Kiełpino  Dzierżążno oraz budowa ...

W dniu dzisiejszym, tj. 08.09.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 585802-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa kolektora ścieków na odcinku Kiełpino – Dzierżążno oraz budowa przepompowni w Grzybnie

 

Znak sprawy: IZ.271.44.2017

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.38.2017 UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZŁOTYCH

W dniu 18.08.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 157-326333 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZŁOTYCH

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2017


 


>> pełny tekst >>
 
Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  515322-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych
na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 3 zamówienia

 

05-06-2017 r.


07-06-2017 r.

09.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

25-07-2017 r.

 © 2017 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1376052
herb Kartuz
your IP is: 54.198.2.110, proxy: 54.198.2.110, host: ec2-54-198-2-110.compute-1.amazonaws.com (54.198.2.110)