Dalsze zagospodarowanie terenu przy Kartuskiej Kolegiacie Etap I-III
Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:
 
„Dalsze zagospodarowanie terenu przy Kartuskiej Kolegiacie Etap I-III”
 
Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.09.2018 r. godz. 15:00

 
Dokumenty do pobrania:
 
IZ.271.55.2018 Rewaloryzacja parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach

W dniu 03.09.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  612188-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.55.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.53.2018 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Sian

W dniu 29.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  610454-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno w ramach Funduszu Sołeckiego

 

Znak sprawy: IZ.271.53.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

13.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

 
IZ.271.48.2018 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświato

W dniu 24.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  608397-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: IZ.271.48.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

10.09.2018

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 10.09.2018

Zestawienie stolarki - rysunek 1

Zestawienie stolarki - rysunek 2

Zestawienie stolarki - rysunek 3

 

12.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 
IZ.271.52.2018 Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP

W dniu 17.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  605664-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Staniszewo

 

Znak sprawy: IZ.271.52.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

21.08.2018r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Treść wyjaśnień i modyfikacji nr 1 z dnia 21.08.2018r.

3)  Załącznik nr 3 do SIWZ -Wzór umowy

27.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

06.09.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
IZ.271.51.2018 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mir

W dniu 16.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  605232-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie

 

Znak sprawy: IZ.271.51.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

31.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

18.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.271.35.2018 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprz

W dniu 14.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  604770-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Łapalice

 

Znak sprawy: IZ.271.35.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

24.08.2018r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Treść wyjaśnień i modyfikacji nr 1 z dnia 24.08.2018r.

3)  Załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz Oferty

4) Załącznik nr 1-Decyzja

5) Załącznik nr 2-Decyzja

6) Załącznik nr 3-Badania geotechniczne

7) Załacznik nr 4- Profile

8) Załącznik nr 5-Plan sytuacyjny

9) Załącznik nr 6-schemat zlewni

10) Warunki techniczne

 

31.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

13.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.271.38.2018 Rewaloryzacja parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach

W dniu 13.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  603837-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

28.08.2018 r.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

 
IZ.271.46.2018 Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniu 09.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  602352-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

 

Znak sprawy: IZ.271.46.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

27.08.2018 r.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

 
IZ.271.45.2018 Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy ul. Mściwoja II w Kartuzach

W dniu 03.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  599351-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy ul. Mściwoja II w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.45.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

20.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

 
IZ.271.43.2018 Adaptacja Dworu Kaszubskiego

W dniu 25.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  594712-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz zagospodarowaniem przyległego terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.43.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

06.08.2018r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Treść wyjaśnień i modyfikacji nr 1 z dnia 06.08.2018r.

13.08.2018r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Treść wyjaśnień i modyfikacji nr 2 z dnia 13.08.2018r.

3) Schemat blokowy systemów teletechnicznych.

14.08.2018r.

1) Treść wyjaśnień nr 3 z dnia 14.08.2018r.

20.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowe

06.09.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 

 
IZ.271.42.2018 Świadczenie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych

W dniu 23.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  592952-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Świadczenie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych

 

Znak sprawy: IZ.271.42.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

14.08.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy na 2018 rok

25.01.2018 r.

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1574034
herb Kartuz
your IP is: 54.158.199.217, proxy: 54.158.199.217, host: ec2-54-158-199-217.compute-1.amazonaws.com (54.158.199.217)