IZ.271.36.2016 Przebudowa drogi gminnej ul. PCK oraz parkingu i chodnika przy ul. Ceynowy

W dniu 19.10.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  326898 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kartuzach na dz. nr ewid. Gr 236/7, 236/5, 236/6 obręb 3 Kartuzy oraz parkingu i chodnika przy ul. Ceynowy na dz. nr ewid. Gr 321/2 i 85 obręb 3 Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.36.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dla Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dla Części nr 2 zamówienia

 
IZ.271.34.2016 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

W dniu 14.10.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  323796 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2016/2017

 

Znak sprawy: IZ.271.34.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

25-10-2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
Remont urządzeń zabawowych

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Remont urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw Gminy Kartuzy

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: IZ.7011.4.4.2016.DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.26.2016 Wybór Inżyniera Kontraktu

W dniu 07.10.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  319529 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Wybór Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi"

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3)Dokumentacja techniczna dotycząca Zadania nr 1

4)Dokumentacja techniczna dotycząca Zadania nr 2

5)Dokumentacja techniczna dotycząca Zadania nr 3

 

17-10-2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 
Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w ramach wyposażenia placu zabaw przy Placówce Rehabilitacyjnej w Dzierżążnie

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: IZ.7011.6.1.2016.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

10-10-2016 r.

11-10-2016 r


19-10-2016

 

 
IZ.271.27.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa zabawek do nowo utworzonych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym”.  (IZ.271.27.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa zabawek do nowo utworzonych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

  • Dla części nr 1- Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 190.000,00 zł, okres gwarancji równy 36 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 60 dni
  • Dla części nr 2- JT MEBEL Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 45, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 10.872,20zł, okres gwarancji równy 36 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 7 dni
  • Dla części nr 3- JT MEBEL Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 45, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 13.880,87 zł, okres gwarancji równy 36 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 14 dni

W/w wykonawcy uzyskali łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert dla danych części zamówienia (kryterium: cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, termin realizacji przedmiotu zamówienia -20%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.24.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do nowo utworzonych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym”  (IZ.271.24.2016)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do nowo utworzonych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

  • Dla części nr 1- JT MEBEL Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 45, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 155.360,00 zł, okres gwarancji równy 60 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 30 dni
  • Dla części nr 2- Kladrew Urszula Muża Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 111 053,94 zł, okres gwarancji równy 60 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 21 dni
  • Dla części nr 3- PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 24.944,40 zł, okres gwarancji równy 60 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 1 dzień.

W/w wykonawcy uzyskali łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert dla danych części zamówienia (kryterium: cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, termin realizacji przedmiotu zamówienia -20%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.35.2016 Przebudowa ul. Łapalickiej/Prokowskiej - droga transportu rolnego 2016 r.

W dniu 30.09.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  316136 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Przebudowa ul. Łapalickiej/Prokowskiej - droga transportu rolnego 2016 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.35.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Uproszczony projekt budowlany

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR)

5) Przedmiar

 

17-10-2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
IZ.271.25.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kartuzy. Remont istniejących nawierzchni dróg Gminy Kartuzy, remont murku oporowego”   (IZ.271.25.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kartuzy. Remont istniejących nawierzchni dróg Gminy Kartuzy, remont murku oporowego”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

1)     Dla części nr 1- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lica, 83-324 Brodnica Górna, ul. Ks. Bernarda Szuty 16, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 424.609,53 zł, okres gwarancji równy 60 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 28 dni.

2)     Dla części nr 2- STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 403.075,51 zł, okres gwarancji równy 60 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 35 dni

3)     Dla części nr 3- STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 173.185,87 zł, okres gwarancji równy 60 miesięcy oraz termin realizacji zamówienia 21 dni

W/w wykonawcy uzyskali łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert dla danych części zamówienia (kryterium: cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, termin realizacji przedmiotu zamówienia -20%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.29.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie Rynku w Kartuzach – etap I w ramach zadania „Rewitalizacja Kartuz – Gminny Program Rewitalizacji Kartuz” (Znak sprawy: IZ.271.29.2016).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie Rynku w Kartuzach – etap I w ramach zadania „Rewitalizacja Kartuz – Gminny Program Rewitalizacji Kartuz”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN GRZENKOWICZ sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 1.619.910,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia 70 dni kalendarzowych.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 20%, zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20%).

>> pełny tekst >>
 
Wykonanie analizy i koncepcji przestrzennej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie analizy i koncepcji przestrzennej dla kierunków zmian w strukturze funkcjonalno - przestrzennej miasta Kartuz

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: R.042.2.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.10.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

AKTUALIZACJA 29.09.2016

11-10-2016 r.

Protokół z wyboru oferty 

 
Wykonanie elewacji remizy OSP w Pomieczyńskiej Hucie

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie elewacji remizy OSP w Pomieczyńskiej Hucie

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.65.2016.DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.09.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
Wykonanie analizy i koncepcji przestrzennej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie analizy i koncepcji przestrzennej dla kierunków zmian w strukturze funkcjonalno - przestrzennej miasta Kartuz

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: R.042.2.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.09.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

23-09-2016

 

Postępowanie unieważnione. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

 
IZ.271.14.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego pn.: „Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I: Budowa dworca w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudową ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I: Budowa dworca
w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudową ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną”
, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 9.672.036,75 zł oraz okres gwarancji 120 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

 

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres udzielonej gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 © 2016 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1163814
Teraz odwiedza nas 1 gość
herb Kartuz
your IP is: 54.204.217.140, proxy: 54.204.217.140, host: ec2-54-204-217-140.compute-1.amazonaws.com (54.204.217.140)