IZ.271.11.2016 Rozbudowa budynku Urzdu Miejskiego w Kartuzach o urzdzenie do transportu ...

W dniu 13.05.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 121302-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
ROZBUDOWA BUDYNKU URZDU MIEJSKIEGO W KARTUZACH O URZDZENIE DO TRANSPORTU OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH

 

Znak sprawy: IZ.271.11.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja Projektowa

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

5) Przedmiar

 

23-05-2016 r.

1)  Tre ogoszenia o zmianie ogoszenia

2) Wyjanienia nr 1 i Modyfikacja nr 1

3) Zmodyfikowany zacznik nr 1

4) Zmodyfikowany wzór umowy

 

25-05-2016 

1) Wyjanienia nr 2

 

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.10.2016 Wykonanie dokumentacji technicznej

W dniu 13.05.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 120372-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PN.: PROJEKT KOLEKTORA PRZESYOWEGO CIEKÓW SANITARNYCH Z SOECTWA KIEPINO DO ISTNIEJCEGO KOLEKTORA W DZIERNIE ORAZ PRZEPOMPOWNI CIEKÓW W KIEPINIE I W GRZYBNIE

 

Znak sprawy: IZ.271.10.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

>> peny tekst >>
 
IZ.271.7.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usugi pn.: „Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposaeniem i ogrodzeniem boisk”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposaeniem i ogrodzeniem boisk”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel
Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 615.000,00 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).
>> peny tekst >>
 
O.6324.2016.OG Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usug o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospawnej w miecie Kartuzy w ramach zadania polegajcego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich”

 

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 Znak sprawy: O.6324.2016.OG

 TERMIN SKADANIA OFERT: 06.05.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
10-05-2016 r.
 
IZ.271.9.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ulicy Sdzickiego w Kartuzach”. (IZ.271.9.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ulicy Sdzickiego w Kartuzach, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy: 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 835 445,57 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

 

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.8.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach – Etap I(IZ.271.8.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach – Etap I, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Przedsibiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Gdaska 26

 

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 398 999,00 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 
IZ.271.5.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Stray Poarnej w Brodnicy Górnej” (IZ.271.5.2016)

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Stray Poarnej w Brodnicy Górnej”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Przedsibiorstwo Wielobranowe Radosaw Lica

83-324 Brodnica Górna,

ul. Ks. Bernarda Szuty 16

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 234.577,00 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%)

>> peny tekst >>
 
Wykonanie rozbirki budynkw przy ulicy Szkolnej w Kartuzach
Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usug o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:
 
„Wykonanie rozbiórki budynków przy ulicy Szkolnej w Kartuzach”
 
Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 
Znak sprawy: IZ.7011.3.1.2016.DK 
 

TERMIN SKADANIA OFERT: 29.04.2016 r. godz. 12:00

 
Dokumenty do pobrania:


20-04-2016 r.


05-05-2016 r.

 
IZ.271.7.2016 Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z ...

W dniu 31.03.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 73060-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposaeniem i ogrodzeniem boisk

 

Znak sprawy: IZ.271.7.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja techniczna dotyczca modernizacji boiska w Staniszewie (projekt budowlany, STWiOR, przedmiar) ,

4) Dokumentacja techniczna dotyczca modernizacji boiska w Prokowie (projekt budowlany, STWiOR, przedmiar) ,

5) Dokumentacja techniczna dotyczca modernizacji boiska w apalicach (projekt budowlany, STWiOR, przedmiar) .

 

08-04-2016

Wyjanienia nr 1

 

13-04-2016

1) Tre ogoszenia o zmianie ogoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Wyjanienia nr 2 i Modyfikacja nr 1 treci SIWZ

3) Dokumentacja projektowa wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót dla boiska w Staniszewie

4) Dokumentacja projektowa wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót dla boiska w Prokowie

5) Dokumentacja projektowa wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót dla boiska w apalicach

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.6.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:    postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy  (IZ.271.6.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

ELWOZ Sp. z o.o.

83-334 Miechucino, Szklana 44,

Oddzia Sierakowice ul. Supska 2, 83-340 Sierakowice

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 419.850,00 z oraz termin patnoci 30 dni

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, termin patnoci – 5%).
>> peny tekst >>
 
IZ.271.9.2016 Modernizacja ulicy Sdzickiego w Kartuzach

W dniu 24.03.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 67940-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Modernizacja ulicy Sdzickiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.9.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Tre ogoszenia o zmianie ogoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

4) Dokumentacja Projektowa

 

06-04-2016 

1) Tre ogoszenia o zmianie ogoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Wyjanienia nr 1 i Modyfikacja nr 1

>> peny tekst >>
 
IZ.271.8.2016 Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterw Westerplatte w Kartuzach- etap I

W dniu 24.03.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 30841-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach - etap I

 

Znak sprawy: IZ.271.8.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja Projektowa

 

08-04-2016

Wyjanienia nr 1 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.4.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:    postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Biece naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 roku”  (IZ.271.4.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Biece naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 roku”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Przedsibiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Gdaska 26

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 138.006,00 z oraz okres gwarancji równy 36 miesicy

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%)

>> peny tekst >>
 
IZ.271.2.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa Skrzyowania ul. 3 Maja – Parkowa w Kartuzach”  (IZ.271.2.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa Skrzyowania ul. 3 Maja – Parkowa w Kartuzach”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 40.687,77 z oraz okres gwarancji równy 42 miesice

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

 

 

>> peny tekst >>
 © 2016 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1082017
Teraz odwiedza nas 1 go
herb Kartuz
your IP is: 54.167.194.59, proxy: 54.167.194.59, host: ec2-54-167-194-59.compute-1.amazonaws.com (54.167.194.59)