IZ.271.15.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy”. (IZ.271.15.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

PHU SANIKO Andrzej Koszałka, 83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 8/1

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 599.000,00 zł oraz termin płatności 30 dni.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, termin płatności – 5%)

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.16.2016 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 211

W dniu 20.06.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 93979-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierżążno - Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.16.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.15.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników

W dniu 15.06.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 86573-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z PUBLICZNYCH POJEMNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA
I GMINY KARTUZY

Znak sprawy: IZ.271.15.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.13.2016 Termomodernizacja placówek oświatowych- przedszkola i szkoły w ZKiW w Brodnicy Górnej

W dniu 08.06.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 76389-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 384/8 I NR 235/1 OBRĘB GEODEZYJNY BRODNICA GÓRNA

 

Znak sprawy: IZ.271.13.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja Szkoła

4) Dokumentacja Przedszkole

 

17-06-2016

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.12.2016 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku SP1

W dniu 07.06.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 73269-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KARTUZACH

 

Znak sprawy: IZ.271.12.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja Projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i Przedmiarami

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.11.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach o urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: .: „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach o urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 204.800,00 zł oraz okres gwarancji 36 m-cy.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 90%, oferowany okres gwarancji – 10%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.10.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: projekt kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z sołectwa Kiełpino do istniejącego kolektora w Dzierżążnie oraz przepompowni ścieków w Kiełpinie i w Grzybnie” (IZ.271.10.2016).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: projekt kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z sołectwa Kiełpino do istniejącego kolektora w Dzierżążnie oraz przepompowni ścieków w Kiełpinie i w Grzybnie”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Biuro Projektów i Nadzorów w Budownictwie Branża Sanitarna mgr inż. Roman Lesiak

Sznurki 114C, 83-324 Brodnica Górna

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 129.000,00 zł.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, skrócenie terminów realizacji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.11.2016 Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach o urządzenie do transportu ...

W dniu 13.05.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 121302-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARTUZACH O URZĄDZENIE DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Znak sprawy: IZ.271.11.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja Projektowa

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

5) Przedmiar

 

23-05-2016 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1

3) Zmodyfikowany załącznik nr 1

4) Zmodyfikowany wzór umowy

 

25-05-2016 

1) Wyjaśnienia nr 2

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.10.2016 Wykonanie dokumentacji technicznej

W dniu 13.05.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 120372-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PN.: PROJEKT KOLEKTORA PRZESYŁOWEGO ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z SOŁECTWA KIEŁPINO DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA W DZIERŻĄŻNIE ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W KIEŁPINIE I W GRZYBNIE

 

Znak sprawy: IZ.271.10.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.7.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem boisk”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja boisk asfaltowych na wielofunkcyjne boiska poliuretanowe wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem boisk”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel
Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 615.000,00 oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).
>> pełny tekst >>
 
OŚ.6324.2016.OG Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w mieście Kartuzy w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich”

 

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 Znak sprawy: OŚ.6324.2016.OG

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.05.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
10-05-2016 r.
 
IZ.271.9.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ulicy Sędzickiego w Kartuzach”. (IZ.271.9.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ulicy Sędzickiego w Kartuzach, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy: 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 835 445,57 oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.8.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach – Etap I(IZ.271.8.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach – Etap I, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26

 

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 398 999,00 oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.5.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy Górnej” (IZ.271.5.2016)

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy Górnej”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław Lica

83-324 Brodnica Górna,

ul. Ks. Bernarda Szuty 16

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 234.577,00 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%)

>> pełny tekst >>
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 39 z 43© 2016 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1096122
herb Kartuz
your IP is: 54.224.30.89, proxy: 54.224.30.89, host: ec2-54-224-30-89.compute-1.amazonaws.com (54.224.30.89)