Remont wiat przystankowych komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kartuzy

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usug o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

 Remont wiat przystankowych komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kartuzy

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.35.2.2016.DM

TERMIN SKADANIA OFERT: 10.08.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.20.2016 wiadczenie usug przewozowych dzieci i modziey do szk Gminy Kartuzy

W dniu 27.07.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  164011 - 2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
WIADCZENIE USUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MODZIEY DO SZKÓ GMINY KARTUZY

 

Znak sprawy: IZ.271.20.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zacznikami

>> peny tekst >>
 
IZ.271.21.2016 Adaptacja pomieszcze .... na potrzeby orodkw wychowania przedszkolnego

W dniu 20.07.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 146175-2016 zamieszczono ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja pomieszcze Szkoy Podstawowej nr 2 w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolnoci 1, Szkoy Podstawowej w apalicach przy ul. Szkolnej 2, Zespou Szkó w Kiepinie przy ul. Szkolnej 29 oraz Zespou Szkó w Staniszewie, Staniszewo 2A na potrzeby orodków wychowania przedszkolnego 

 

Znak sprawy: IZ.271.21.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 3 zamówienia

6) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 4 zamówienia

 

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.19.2016 Wykonanie 7 odcinkw nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

W dniu 19.07.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 144155-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.19.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja

 

25-07-2016 r.

1) Ogoszenie o zmianie ogoszenia

2) Modyfikacja nr 1

3) Aktualna dokumentacja dla przebudowy drogi gminnej w Kaliskach, dz. 15

 

28-07-2016 r.

1) Ogoszenie o zmianie ogoszenia

2) Wyjanienia nr 1 i Modyfikacja nr 2

>> peny tekst >>
 
IZ.271.16.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego pn.: „Budowa cigu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierno - Kartuzy”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa cigu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierno - Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 197.175,33 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszcze przylegych do hali basenowej

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usug o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszcze przylegych do hali basenowej w budynku pywalni miejskiej w Kartuzach

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Znak sprawy: KM.7011.17.2016.Z

TERMIN SKADANIA OFERT: 29.07.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.13.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego pn.: „Termomodernizacja placówek owiatowych – przedszkola i szkoy w Zespole Ksztacenia i Wychowania w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie dziaki nr 384/8 i nr 235/1 obrb geodezyjny Brodnica Górna”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja placówek owiatowych – przedszkola i szkoy w Zespole Ksztacenia i Wychowania
w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie dziaki nr 384/8 i nr 235/1 obrb geodezyjny Brodnica Górna”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Zakad Usugowo Handlowy „Saw – Bud” Sawomir Strzakowski, 26-631 Jastrzbia, Owadów 93

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 1.447.896,02 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia. W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 
IZ.271.14.2016 Budowa wza integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I

W dniu 11.07.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 129833-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa wza integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I: Budowa dworca w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudow ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastruktur techniczn 

 

Znak sprawy: IZ.271.14.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja projektowa

4) STWiOR

5) Przedmiar

 

15.07.2016 r.

 

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.12.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego pn.: „Przebudowa istniejcej instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej nr 1 w Kartuzach”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa istniejcej instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej nr 1 w Kartuzach”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

Zakad Usug Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki

83-400 Kocierzyna, Nowa Wie 39/1

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 962.195,33 z oraz okres gwarancji 60 miesicy liczc od daty zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> peny tekst >>
 
IZ.271.17.2016 Adaptacja pomieszcze .... na potrzeby orodkw wychowania przedszkolnego

W dniu 01.07.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 114009-2016 zamieszczono ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja pomieszcze Szkoy Podstawowej nr 2 w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolnoci 1, Szkoy Podstawowej w apalicach przy ul. Szkolnej 2, Zespou Szkó w Kiepinie przy ul. Szkolnej 29 oraz Zespou Szkó w Staniszewie, Staniszewo 2A na potrzeby orodków wychowania przedszkolnego 

 

Znak sprawy: IZ.271.17.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 3 zamówienia

6) Dokumentacja techniczna dla Czci nr 4 zamówienia

 

Postpowanie uniewanione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowie publicznych - w postpowaniu nie wpyna adna oferta

 

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.18.2016 Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach

W dniu 01.07.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 114597-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.18.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja

4) Rysunek nr 1- Owietlenie zewntrzne

5) Rysunek nr 2- Alejki, awki, kosze, schody

 

15.07.2016 r.

1) Tre zmiany ogoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Modyfikacja nr 1 treci SIWZ z dnia 15.07.2016 r.

 

18.07.2016 r.

1) Wyjasnienia nr 1 do treci SIWZ z dnia 18.07.2016 r.

2) Zacznik do pytania zoonego przez Wykonawc

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.15.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy”. (IZ.271.15.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajcy niniejszym informuje, e w wyniku rozstrzygnicia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert okrelonego w Czci XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofert Wykonawcy:

PHU SANIKO Andrzej Koszaka, 83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 8/1

- który zaoferowa wykonanie zamówienia za cen: 599.000,00 z oraz termin patnoci 30 dni.

W/w Wykonawca uzyska cznie najwysz liczb punktów wedug kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, termin patnoci – 5%)

>> peny tekst >>
 
IZ.271.16.2016 Budowa cigu pieszo-rowerowego przy DW 211

W dniu 20.06.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 93979-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa cigu pieszo-rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierno - Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.16.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja

>> peny tekst >>
 
IZ.271.13.2016 Termomodernizacja placwek owiatowych- przedszkola i szkoy w ZKiW w Brodnicy Grnej

W dniu 08.06.2016 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 76389-2016 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OWIATOWYCH - PRZEDSZKOLA I SZKOY W ZESPOLE KSZTACENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE DZIAKI NR 384/8 I NR 235/1 OBRB GEODEZYJNY BRODNICA GÓRNA

 

Znak sprawy: IZ.271.13.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami

3) Dokumentacja Szkoa

4) Dokumentacja Przedszkole

 

17-06-2016

>> peny tekst >>
 © 2016 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1113765
Teraz odwiedza nas 2 goci
herb Kartuz
your IP is: 54.80.161.124, proxy: 54.80.161.124, host: ec2-54-80-161-124.compute-1.amazonaws.com (54.80.161.124)