Aktualne ogłoszenia o wszczętych postępowaniach przetargowych
IZ.271.14.2017 Budowa ul. Chmieleńskiej (drogi gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 228 oraz 211

W dniu 14.02.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  24806 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ul. Chmieleńskiej (drogi gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 228 oraz 211 stanowiącej Małą Obwodnicę miasta Kartuzy. Etap II

 

Znak sprawy: IZ.271.14.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Projekt budowlany

4) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

5) Projekt wycinki drzew

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

7) Przedmiar (element pomocniczy)

 

21.02.2017 r.

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 21.02.2017 r.

 

27.02.2017 r.

02.03.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

23.03.2017

 
IZ.271.10.2017 Prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.10.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2017 r. do godz. 10:00 

 

09-02-2017 r.

Dokumenty do pobrania:

20-02-2017 r.

 
Zaprojektuj i wybuduj przebudowę z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz ...

W dniu 03.02.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  19754 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zaprojektuj i wybuduj przebudowę z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz budowę ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy w ramach projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Program Funkcjonalno - Użytkowy przebudowy z z rozbudową parkingu przy ulicy Wzgórze Wolności w Kartuzach

4) Program Funkcjonalno - Użytkowybudowy ścieżek rowerowychw Kartuzach

 

16.02.2017 r.


23.02.2017 r.

 

UWAGA:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.03.2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2017 r. o godz. 12:10

24.02.2017 r.

1.03.2017 r. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

16.03.2017 r.


23.03.2017 r.

 
IZ.271.41.2016 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

 

W dniu 03.01.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 001-001022 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.41.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

20-01-2017 r.


26-01-2017 r.

 

10-02-2017 r.


27-03-2017 r.

 © 2017 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1240353
Teraz odwiedza nas 2 gości
herb Kartuz
your IP is: 54.158.152.80, proxy: 54.158.152.80, host: ec2-54-158-152-80.compute-1.amazonaws.com (54.158.152.80)