Zaprojektuj i wybuduj przebudowę z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz ... Drukuj Email

W dniu 03.02.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  19754 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zaprojektuj i wybuduj przebudowę z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz budowę ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy w ramach projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Program Funkcjonalno - Użytkowy przebudowy z z rozbudową parkingu przy ulicy Wzgórze Wolności w Kartuzach

4) Program Funkcjonalno - Użytkowybudowy ścieżek rowerowychw Kartuzach

 

16.02.2017 r.


23.02.2017 r.

 

UWAGA:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.03.2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2017 r. o godz. 12:10

24.02.2017 r.

1.03.2017 r. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

16.03.2017 r.


23.03.2017 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1487270
herb Kartuz
your IP is: 54.198.78.121, proxy: 54.198.78.121, host: ec2-54-198-78-121.compute-1.amazonaws.com (54.198.78.121)