IZ.271.14.2017 Budowa ul. Chmieleńskiej (drogi gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 228 oraz 211 Drukuj Email

W dniu 14.02.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  24806 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ul. Chmieleńskiej (drogi gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 228 oraz 211 stanowiącej Małą Obwodnicę miasta Kartuzy. Etap II

 

Znak sprawy: IZ.271.14.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Projekt budowlany

4) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

5) Projekt wycinki drzew

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

7) Przedmiar (element pomocniczy)

 

21.02.2017 r.

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 21.02.2017 r.

 

27.02.2017 r.

02.03.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

23.03.2017

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1487274
herb Kartuz
your IP is: 54.198.78.121, proxy: 54.198.78.121, host: ec2-54-198-78-121.compute-1.amazonaws.com (54.198.78.121)