IZ.271.16.2017 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej - ulicy Zielonej Drukuj Email

W dniu 08.03.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  38898 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej – ulicy Zielonej w Grzybnie na działkach nr ewid. gr.: 53/3, 147/5, 499/3, 147/3, 146/20, 148/17, 145, 143/3 obręb Grzybno

 

Znak sprawy: IZ.271.16.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja projektowa

08.03.2017 r.

1) Zaktualizowana dokumentacja projektowa - dokumentacja zawiera zmiany w projekcie oraz przedmiarze branży drogowej.

16.03.2017 r.

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2) Wyjaśnienia i Modyfikacja nr 1 z dn. 15.03.2017 r.

24.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

04.04.2017 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1523123
Teraz odwiedza nas 2 gości
herb Kartuz
your IP is: 54.198.158.24, proxy: 54.198.158.24, host: ec2-54-198-158-24.compute-1.amazonaws.com (54.198.158.24)