IZ.271.18.2017 Wykonanie dokumentacji technicznej Drukuj Email

W dniu 15.03.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  43976 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej (etap I) z przesyem cieków do Kartuz przez miejscowoci Rboszewo, Smtowo Chmieleskie i Kosy”

 

Znak sprawy: IZ.271.18.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Koncepcja programowa

 

20-03-2017

 

22-03-2017

24-03-2017

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

14-04-2017

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »© 2018 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1523121
Teraz odwiedza nas 2 goci
herb Kartuz
your IP is: 54.198.158.24, proxy: 54.198.158.24, host: ec2-54-198-158-24.compute-1.amazonaws.com (54.198.158.24)