IZ.271.22.2017 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Drukuj Email

W dniu 28.03.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  53254 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii

 

Znak sprawy: IZ.271.22.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Projekt budowlany

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

5) Przedmiar (element pomocniczy)

30.03.2017 r.


04.04.2017 r.


13.04.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


02.05.2017 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1523126
Teraz odwiedza nas 2 gości
herb Kartuz
your IP is: 54.198.158.24, proxy: 54.198.158.24, host: ec2-54-198-158-24.compute-1.amazonaws.com (54.198.158.24)