IZ.271.44.2017 Budowa kolektora ścieków na odcinku Kiełpino  Dzierżążno oraz budowa ... Drukuj Email

W dniu dzisiejszym, tj. 08.09.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 585802-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa kolektora ścieków na odcinku Kiełpino – Dzierżążno oraz budowa przepompowni w Grzybnie

 

Znak sprawy: IZ.271.44.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

3) Dokumentacja techniczna dot. Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dot. Części nr 2 zamowienia

20.09.2017 r.

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1 z dnia 20.09.2017 r.

21.09.2017 r.

1) Wyjaśnienia nr 2 z dnia 21.09.2017 r.

27.09.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

26-10-2017 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1574006
herb Kartuz
your IP is: 54.158.199.217, proxy: 54.158.199.217, host: ec2-54-158-199-217.compute-1.amazonaws.com (54.158.199.217)