Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu przy ul. Majkowskiego w ...

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach”

 

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: KM.IZ.7011.13.3.2018.DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.03.2018 r. do godz. 12:00


Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.9.2018 Budowa kładki pieszo- rowerowej

W dniu 20.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  514855-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w ramach projektu pn.:
„Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”

 

Znak sprawy: IZ.271.9.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

 
IZ.271.10.2018 Budowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

W dniu 15.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  518661-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.10.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

 
Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy z montażem o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

„Wykonywanie usługi polegającej na wynajmie maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską”

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: KM.7031.25.5.2018.ZŁ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.02.2018 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
Wykonanie dokumentacji projektowej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa Skateparku w Parku Solidarności w Kartuzach"

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.4.1.2018.JWZ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.02.2018 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

15-02-2018 r.

16-02-2018 r.

 
IZ.271.8.2018 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kartuzy

W dniu 07.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  515415 -N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.8.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kompleksu lekkoatletycznego

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową kompleksu lekkoatletycznego i przebudową boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.11.4.2017.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.02.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.5.2018 Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego

W dniu dzisiejszym, tj. 30.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  511545-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.5.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

13-02-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do treści SIWZ z dni a13.02.2018 r.

3) Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ

4) Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

15-02-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 2 do treści SIWZ z dnia 15.02.2018 r.

3) Zmodyfikowany załącznik nr 4

 

21-02-2018 r. 

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 
IZ.271.7.2018 Dostawa kruszywa w 2018 r.

W dniu 26.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  510422 -N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa kruszywa w 2018 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.7.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

06.02.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

12.02.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
IZ.271.3.2018 Przebudowa dróg gminnych

W dniu 12.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  505177 -N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa dróg gminnych – wykonanie 4 odcinków nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej

 

Znak sprawy: IZ.271.3.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna dla Części nr 1

4) Dokumentacja techniczna dla Części nr 2

30-01-2018 r

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Oświadczenie - grupa kapitałowa

13.02.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
IZ.271.58.2017 Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie

W dniu 21.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  635329 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA GERIATRYCZNEGO W SIANOWIE

 

Znak sprawy: IZ.271.58.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

08-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1

3) Uzupełnienie dokumentacji technicznej

 

17-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

UWAGA: W wyniku dokonanej modyfikacji treści SIWZ zmieniono termin składania ofert na dzień 23.01.2018 r.

23-01-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

14-02-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.55.2017 Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego

W dniu 1.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  626129 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego w ramach projektu pn.:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

 

Znak sprawy: IZ.271.55.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

18-12-2017 r.

21-12-2017 r.

 
Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  515322-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych
na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 3 zamówienia

 

05-06-2017 r.


07-06-2017 r.

09.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

25-07-2017 r.

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1440485
herb Kartuz
your IP is: 54.83.66.51, proxy: 54.83.66.51, host: ec2-54-83-66-51.compute-1.amazonaws.com (54.83.66.51)