Budowa placw zabaw przy wybranych placwkach owiatowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  515322-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach owiatowych
na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 3 zamówienia

 
IZ.271.24.2017 Termomodernizacja stranic Ochotniczej Stray Poarnej

W dniu dzisiejszym, tj. 11.05.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  506492-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Termomodernizacja stranic Ochotniczej Stray Poarnej

 

Znak sprawy: IZ.271.24.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 3 zamówienia

 
Usunicie i unieszkodliwienie oraz transport wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kartuzy

Kartuzy, dnia 08.05.2017 r.

 

Burmistrz Kartuz zaprasza do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci nie przekraczajcej 30 000 euro polegajcej na

Usuniciu i unieszkodliwieniu oraz transporcie wyrobów zawierajcych azbest z terenu Gminy Kartuzy

Postpowanie na podstawie art. 4 ust 8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

 

Znak sprawy: O.6232.7.2017.NL

TERMIN SKADANIA OFERT: 31.05.2017 r. godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.25.2017 Dostawa pomocy edukacyjnych

W dniu 02.05.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  77816 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa pomocy edukacyjnych

 

Znak sprawy: IZ.271.25.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

05-05-2017 r.


11-05-2017 r.

17.05.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

19.05.5017 r.

 
IZ.271.22.2017 Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Kolonii

W dniu 28.03.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  53254 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Kolonii

 

Znak sprawy: IZ.271.22.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Projekt budowlany

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

5) Przedmiar (element pomocniczy)

30.03.2017 r.


04.04.2017 r.


13.04.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia


02.05.2017 r.

 

 
IZ.271.18.2017 Wykonanie dokumentacji technicznej

W dniu 15.03.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  43976 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej (etap I) z przesyem cieków do Kartuz przez miejscowoci Rboszewo, Smtowo Chmieleskie i Kosy”

 

Znak sprawy: IZ.271.18.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Koncepcja programowa

 

20-03-2017

 

22-03-2017

24-03-2017

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

14-04-2017

 
IZ.271.17.2017 Przebudowa drogi gminnej - ulicy PCK w Kartuzach

W dniu 08.03.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  39100 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Polskiego Czerwonego Krzya w Kartuzach na dz. nr ewid. gr. 236/7, 236/5, 236/6 obrb 3 Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.17.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja projektowa

 

20-03-2017

23-03-2017 r.

29-03-2017 r.

 
IZ.271.16.2017 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudow drogi gminnej - ulicy Zielonej

W dniu 08.03.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  38898 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudow drogi gminnej – ulicy Zielonej w Grzybnie na dziakach nr ewid. gr.: 53/3, 147/5, 499/3, 147/3, 146/20, 148/17, 145, 143/3 obrb Grzybno

 

Znak sprawy: IZ.271.16.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja projektowa

08.03.2017 r.

1) Zaktualizowana dokumentacja projektowa - dokumentacja zawiera zmiany w projekcie oraz przedmiarze brany drogowej.

16.03.2017 r.

1) Ogoszenie o zmianie ogoszenia

2) Wyjanienia i Modyfikacja nr 1 z dn. 15.03.2017 r.

24.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

04.04.2017 r.

 
IZ.271.21.2017 Przeprowadzenie zaj rozwijajcych umuzykalnienie/ rytmik

Gmina Kartuzy zaprasza do zoenia oferty w postpowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Przeprowadzenie zaj rozwijajcych umuzykalnienie/ rytmik w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Orodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy"

Postpowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usugi spoeczne o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych równowartoci kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.21.2017

TERMIN SKADANIA OFERT: 08.03.2017 r. do godz. 10:00 

 

01-03-2017 r.

Dokumenty do pobrania:

09-03-2017 r.

21-03-2017 r.

11-04-2017 r.

 
IZ.271.20.2017 Przeprowadzenie zaj z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektw

Gmina Kartuzy zaprasza do zoenia oferty w postpowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Przeprowadzenie zaj gimnastyki korekcyjnej w ramach projektów "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Orodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy" oraz " Szkoa nowych moliwoci - rozwój kompetencji kluczowych niezbdnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postpowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usugi spoeczne o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych równowartoci kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.20.2017

TERMIN SKADANIA OFERT: 06.03.2017 r. do godz. 11:00 

 

24-02-2017 r.

Dokumenty do pobrania:

07-03-2017 r.

16-03-2017 r.

07-04-2017 r.

 
IZ.271.1.2017 Budowa cza wiatowodowego oraz sieci teleinformatycznej

W dniu 03.02.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  19799 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa systemie "zaprojektuj i wybuduj" cza wiatowodowego oraz sieci teleinformatycznej na potrzeby szkó z terenu Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.1.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Program Funkcjonalno - Uytkowy 

 

09.02.2017 r.

 

23.02.2017 r.

01.03.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

13.03.2017 r.

 
IZ.271.41.2016 Zakup i dostawa sprztu multimedialnego do szk na terenie Gminy Kartuzy

 

W dniu 03.01.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 001-001022 ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa sprztu multimedialnego do szkó na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.41.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej  

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zacznikami

 

20-01-2017 r.


26-01-2017 r.

 

10-02-2017 r.


27-03-2017 r.

 
Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego w Kartuzach poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

 

Znak sprawy: R.041.15.2016

TERMIN SKADANIA OFERT: 12.12.2016 r. do godz. 18:00

 

Dokumenty do pobrania:

05-12-2016 r.

 © 2017 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1273866
herb Kartuz
your IP is: 54.81.47.168, proxy: 54.81.47.168, host: ec2-54-81-47-168.compute-1.amazonaws.com (54.81.47.168)